LEXISLACIÓN CONSOLIDADA

Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias. Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde. Real Decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior. Lei 33/2011, do 4 de outubro, Xeneral de Saúde Pública. Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde.