AVISO LEGAL

En cumprimento da lei vixente en materia de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación, expóñense os datos identificativos do propietario deste sitio web.

Denominación social: Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (Atessga)
N.I. F.: G36118354
Domicilio Social: Rúa Xeral Gutiérrez Mellado 12, 2º porta 2A, 36001 Pontevedra
Correo electrónico: contacto@atessga.org
Teléfono: 986 864 971

A Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (en diante Atessga), como responsable do tratamento, infórmalle que os seus datos son solicitados coa finalidade de: Xestión das comunicacións internas e externas vía telemática e envío de publicidade e prospección comercial. A base xurídica para o tratamento é o consentimento do interesado. Os seus datos non se cederán a terceiros salvo obrigación legal. Calquera persoa ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición ou dereito á portabilidad dos seus datos persoais, escribindo unha carta ou enviando un correo electrónico á dirección arriba mencionada, indicando o dereito que desexa exercer. Pode obter información adicional na nosa páxina web.


1. PROPIEDADE INTELECTUAL

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen no presente sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de Atessga, e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou deas compilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por Atessga.

Atessga velará tanto polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.


2. VARIOS

A. A páxina web utiliza cookies que quedan almacenadas no computador. As cookies son pequenos arquivos que o noso computador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera dato de carácter persoal seu. Cando o usuario atópese navegando polas páxinas web o servidor onde se atopa aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu computador, o día e a hora na que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador póidase ver na pantalla.

B. Atessga poderá modificar, sen aviso previo/previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

C. Atessga comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. Para estes efectos, por tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida nestas seccións. Atessga, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

D. Atessga comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. Para estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos socios sempre que teña por finalidade o mantemento da relación existente entre socio e Atessga, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que a asociación ten para co socio.

E. Atessga non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web o presente sitio web e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

F. Atessga non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas neste sitio web e dos programas que incorpora. As ligazóns ( links) e hipertexto que posibiliten, a través do presente sitio web acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control do propietario; non facéndose responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

G. Atessga non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan no presente sitio web. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitud do contido das ligazóns ás webs ás que poida accederse desde o presente sitio web.

H. En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns ( links) e hipertexto incluídos no presente sitio web.