SOLICITUDE DE ALTA DE SOCIO

Datos persoais

subir documento
Fotocopia do documento nacional de identidade

Datos profesionais

subir documento
Fotocopia do título oficial

Datos bancarios

Mediante a firma de esta orde de domiciliación, o deudor autoriza ó acreedor a enviar instruccións á entidade do deudor para adeudar a sua conta e á entidade para efectuar os adeudos na sua conta seguindo as instruccións do acreedor. Como parte dos seus dereitos, o deudor está lexitimado ó reembolso pola sua entidade nos términos e condicións do contrato suscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que siguen a data de adeudo en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financieira.
A cuota de socio é de 45€ semestrales ou 90€ anuales.
(pode haber cambios na cuantía destas cuotas por acordo da Asamblea Xeral)
Os estudantes teñen unha bonificación do 90% sobre a cota anual.